Wednesday, April 28, 2010

Eyjafjallajokull under the Aurora Borealis